A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Videoplayer::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: videoplayer/pi.videoplayer.php

Line Number: 19

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Imgsizer::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: imgsizer/pi.imgsizer.php

Line Number: 11

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_random::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_random/pi.low_random.php

Line Number: 9

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/2/d/dansitrondelag/www/logginn/codeigniter/system/core/Exceptions.php:166)

Filename: core/Common.php

Line Number: 424

Dans i Trøndelag

W00T


Trondheim


Vises under konferansen Ny tids skole på Stiklestad 09.11.2011

DENNE FORESTILLINGEN ER DEFINITIVT LIKE NYSKAPENDE SOM JO STRØMGRENS "THE ART OF FOOTBALL". MODERNE, INNOVATIV OG AKTUELL.LITT SKREMMENDE TIL SLUTT HVOR GALT DET KAN GÅ. HODET TIL EN AV DANSERNE BLIR ERSTATTET MED EN PC. LITT ORWELLSK HER ALTSÅ. MEN GRATULERER!!! Øyvind Fiskvik,Trønderavisa, 03.05.2011

Danseforestilling med workshop 

av ”Opps!Dans” 

i regi av Dans i Nord-Trøndelag.

”W00T” er en danseforestilling med trådløse forbindelser og nærkontakt. 

”W00T” er et sms - tegn som uttrykker undring. 

Kanskje er ”W00T” i denne formen et symbol for behov for kommunikasjon på en annen måte enn den digitale, et signal om at jeg vil uttrykke meg med alle sanser og bli forstått.

I forestillingen ”W00T” leker vi med og stiller spørsmål til digital kommunikasjon: 

Hva er skjult? Hvem er jeg for hvem? Er du, du? 

Kan jeg skjule meg? Er vi sammen eller er vi alene? 

Å utlevere og å utleveres til alle eller ingen? Se meg!

”Opps!Dans” har sammen med ungdom utforsket digitale gåter og søker et fysisk svar i form av dans og bevegelse.

Resultatet er en variert danseforestilling: ”W00T”.

Den handler om ”å være eller ikke være”, i et landskap mellom kropper, usynlige vibrasjoner, sms, jazzgroove, hiphop, skolepulter, samtidsdans og laptopper.

 

MEDVIRKENDE

Dansere:
Håvard Kalseth
Live Strugstad
Bertil Fossli
Ingvild Ostad

Musikker/komponist:Kristoffer Alberts

Koreografi:”OPPS!DANS”
ved Anna Hegdahl og Kari Øyen

Lysdesign: Karle Melhus

Kostyme: Unni Lingen Tinglum

 

Foto: Johan Arnt Nesgård

Les mer
Praktisk informasjon ’

”W00T”
MÅLGRUPPE:
Ungdomsskolen og VG1 videregående skole.

SPILLETID:
40 min.

TEKNISKE KRAV:

Forestilling:
Full blending
Gulvflate/sceneplass 9x9 kvadratmeter
Spilles ikke på steingulv.
2 st 16 amper kurs/ 1fas
Vi bringer et standard lite PA-anlegg
Vi bringer egen lys- og lydrigg
Publikum kan sitte på stoler


WORKSHOP ”W00T”:
Lengde: 2 timer
Maks antall elever: 60
Rombehov: en gymsal og 3 klasserom
Del 1: Oppvarming - hiphop med Bertil, 60 elever
Del 2: Skapende dans , maks 15 elever per gruppe

Pris:
Forestilling eksklusive workshop: 23 000,- kr

TIDSROM FOR BESTILLING:
Etter avtale

KONTAKTINFORMASJON:

”Opps!Dans”
Dans i Nord-Trøndelag v/ Anna Hegdahl
Vennavegen 5
7670 Inderøy
e-post: anna@dansinordtrondelag.no
Mobil: 98413327

Læreplanmål fra ungdomskolen som W00T kan relatere til:

Læreplan i kroppsøving

 

Idrettsaktivitet og dans
Hovudområdet idrettsaktivitet og dans omfattar rørsleleik, skapande og utøvande dans tilpassa føresetnadene hos elevane. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområde. Dessutan er samhandling og felles reglar viktig del av dette hovudområdet.
Idrettsaktivitet og dans
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar
• lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler
• følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play

 

Læreplan i Musikk

Musisere
Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter og dans, Sentralt i dette hovedområdet står øving, musikalsk kommunikasjon, samspill, samhandling og formidling.
Komponere
Hovedområdet komponere har musikalsk skaping som faglig fokus og omfatter skapende arbeid med musikk og dans innenfor varierte uttrykk. Her inngår å utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, utforske stemmen, sette sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape egne musikalske uttrykk. Ulike musikkinstrumenter og digitale verktøy anvendes både i musikalsk skaping og til opptak og bearbeiding av lyd og musikk til ens egne komposisjoner. Komponere omfatter også musikkorientering og refleksjon om musikk og musikalske erfaringer.

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
• delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår
Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
• uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans
• komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
• samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare

I Norsk

Muntlige tekster
Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Å lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse.
Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
• drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• begrunne egne medievaner
• bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene

Samfunnskunnskap
Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet.
Individ og samfunn
Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar også om kven og kva som påverkar ungdom i dag.

Samfunnskunnskap
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
• beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene
samtale om kva vi meiner med identitet og kultur,

Læreplanmål VG1 som W00T kan relatere til:

NORSK

Formål med faget

Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og et stort mangfold av tekster.

Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.
Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering.
Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram
Kompetansemål etter Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
• bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
Språk og kultur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

LÆREPLAN I KROPPSØVING

Føremålet med faget
Rørsle er grunnleggjande hos mennesket. Rørslekultur i form av leik og dans er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet. Det er difor viktig å gje barn og unge føresetnader for å vere med i og utvikle ferdigheiter i aktivitetar i rørslekulturen. Fysisk aktivitet for alle i oppveksten er òg viktig for å fremje god helse. Kroppsleg aktivitet, som tidlegare høyrde kvardagslivet til, må ein no meir aktivt leggje til rette for og utvikle i allsidige rørslemiljø.

Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen. Sentralt i faget står rørsleleik, og dans, der elevane ut frå eigne føresetnader skal kunne oppleve meistring og meistringsglede. Faget skal inspirere til rørsle, kreativitet og sjølvstende hos den einskilde. Det skal òg vere med og gje fysiske utfordringar og mot til å tøye eigne grenser for meistring, i både spontan og organisert verksemd. Faget skal gje erfaring i korleis ein kan øve opp god motorikk, styrke og uthald. Dei sosiale aspekta ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga viktig for å styrkje sjølvbiletet, identiteten og fleirkulturell forståing. Gode opplevingar i kroppsøving kan vere med og leggje grunnlaget for ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil hos dei unge.

Opplæringa i faget skal medverke til at elevane opplever glede, inspirasjon og sjølvforståing ved å vere i rørsle og samhandle med andre. Dei skal òg få øving i å gjere greie for opplevingar, vurdere praktiske aktivitetar og reflektere over verksemda og sin eigen innsats i faget. Mange element i faget eignar seg for tverrfagleg samarbeid og samspel med lokalsamfunnet slik at elevane får breiare kompetanse. Læringsarbeidet skal fungere haldningsskapande ut frå innhaldet i faget og dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i skulen.

Idrett og dans
Hovudområdet idrett og dans omfattar eit breitt utval av idrettar og dansar. Utvalet vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltaking i og framføring av dansar, både eigenproduserte dansar og dansar frå ulike kulturar, mellom anna ungdomskulturane, er ein del av det.

Trening og livsstil
Hovudområdet trening og livsstil omfattar kunnskap, erfaring og refleksjon som trengst for å gjennomføre ulike treningsformer og eigentrening som grunnlag for ein aktiv livsstil.

Idrett og dans
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• praktisere danseformer frå ulike kulturar
• skape dansekomposisjonar og vere med i dans som andre har laga

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG

Føremål med faget
Det skal gjere individet medvite om korleis det sosiale fellesskapet påverkar haldningar, kunnskapar og handlingar, og korleis den einskilde kan påverke fellesskapet og sin eigen livssituasjon
Som reflekterande individ kan mennesket forme seg sjølv. Som moralsk individ er mennesket ansvarleg for konsekvensane av handlingane sine.
På denne bakgrunnen skal faget gje elevane større evne til å tenkje fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant. Ved å påverke lysta til å søkje kunnskap om samfunn og kulturar skal faget òg fremje evna til å diskutere, resonnere og til å løyse problem i samfunnet. Ved å gjere elevane nyfikne og stimulere til undring og skapande arbeid vil faget kunne setje dei betre i stand til å forstå seg sjølve, meistre si eiga verd og motivere til
ny innsikt og livslang læring.

Hovudområde i faget Samfunnskunnskap

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap.

Individ og samfunn

Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar også om kven og kva som påverkar ungdom i dag.